propozice

Mezinárodní festival poezie je soutěží amatérských recitátorů z České republiky a Slovenské republiky. Je rozdělena do dvou věkových kategorií:

  • I. kategorie:  ročníky narození 1999 - 2003
  • II. kategorie:  ročník narození 1998 a nižší

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  1. Každý soutěžící přihlašuje dva texty, přičemž jeden text musí být poezie, která může být interpretována  buď v 1. nebo v 2. kole. V přihlášce bude přesně uveden autor a název textu pro 1. kolo a 2. kolo.
  2. V 1. kole recitují soutěžící odděleně podle kategorií, ve 2. kole recitují společně, výsledky jsou vyhlašovány pro každou kategorii samostatně.
  3. Doba přednesu pro 1. kolo  je maximálně 8 minut u poezie a 10 minut u prózy, pro 2. kolo maximálně 10 minut. Při překročení stanoveného časového limitu nebude soutěžící hodnocen.
  4.  Přednes z předlohy není přípustný.
  5.  Uvedení autora a překladatele při přednesu je povinností recitátora, který je ohlásí sám, nebo prostřednictvím tajemnice (tajemníka) poroty. Nesplnění této podmínky je postihováno odečtením jednoho bodu z výsledné známky.
  6.  Pořadí soutěžících se losuje.
  7.  O počtu postupujících do 2. kola  rozhoduje porota na základě výsledku z 1. kola. Losování pořadí pro 2. kolo se provádí ve dvou skupinách podle umístění v 1. kole v obráceném pořadí.

 

PŘIHLÁŠKY:

odkaz na stažení přihlášky a propozic níže.

  1. Přihlášky (viz příloha) je nutno odeslat na adresu:

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí

Komenského 1

757 01 Valašské Meziříčí

e-mail: mrnkova@kzvalmez.cz

Přihlášky v elektronické podobě je možno stáhnout na adrese www.mfp.kzvalmez.cz (Sklub).

 

 

2.  K přihlášce přiložte texty s uvedením autora i překladatele v tištěné podobě,

v jednom vyhotovení a s uvedením doby přednesu a jménem soutěžícího.

Texty zaslané v elektronické  podobě musí být poslány jako příloha ve Wordu.

 

3.  Přihlášeny mohou být jak ucelené texty, tak úryvky či montáže. Pokud bude

text  krácen, je třeba poslat ho celý s vyznačenými škrty. Po uzávěrce přihlášek

nejsou již změny v textech přípustné. 

 

4. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 20. září 2018,

přihlášky došlé v termínu budou odesílateli potvrzeny.

5. Bližší informace na tel.: 00420 571 684 554, 776 207 194 Lenka Mrnková

00420 571 684 577, 739 281 416 Magda Siekliková

www.kzvalmez.cz

 

6. Účastnický poplatek soutěžících je 100 Kč splatný při prezenci.

 

UBYTOVÁNÍ  A CESTOVNÉ:

Pořadatel zajistí a uhradí účastníkům soutěže a pozvaným hostům ubytování po celou dobu festivalu a soutěžícím uhradí na základě předloženého dokladu cestovné standardní hromadnou dopravou (autobus, vlak). Noclehy pro pedagogický doprovod a rodiče podle možností ubytovacích kapacit zajistí sekretariát MFP jen na základě písemné objednávky zaslané předem a na náklady žadatele.

 

HODNOCENÍ SOUTĚŽE:

1. Sedmičlenná porota hodnotí výkony soutěžících veřejně pomocí číselných tabulek

1 až 10 body.

2. Nejvyšší a nejnižší známka se škrtá, takže maximální dosažitelný počet je 50 bodů.

 

3. O pořadí soutěžících rozhoduje součet bodů 1. a 2. kola. V případě stejného součtu bodů z obou kol, rozhoduje u recitátorů o pořadí umístění recitátora ve 2. kole.

 

Cenu Jiřího Brolla udělí porota za osobitý interpretační výkon soutěžícímu

do 19 let.

Cenu Jiřího Demla udělí porota za osobitý interpretační výkon soutěžícímu

nad 20 let.

Cenu Vladimíra Justla udělí porota za přínosný přednes textu českého nebo slovenského autora soutěžícímu do 19 let.

Cenu starosty Města Valašské Meziříčí udělí porota za přínosný přednes textu českého nebo slovenského autora soutěžícímu nad 20 let.

 

 

Ke stažení

Přihláška 2018
Propozice 2018